Què són les APEU?

QUÈ SON LES APEU?

Son un instrument de col·laboració públic-privada, amb personalitat jurídica pròpia, per al desenvolupament econòmic, comercial, turístic, industrial o tecnològic d’una determinada àrea urbana. Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) es plantegen com una adaptació dels BID (Business Improvement District) a una realitat més pròxima a les característiques de la societat i el comerç a Catalunya, des d’una perspectiva que afavoreixi l’autogestió de l’economia comercial.

Llegir més

PER A QUÈ SERVEIXEN LES APEU?

Com s’estableix a la Llei de les APEU de Catalunya, es constitueixen amb l’objectiu de modernitzar, innovar i promocionar determinades zones urbanes, i per a millorar la qualitat de l’entorn urbà per mitjà d’actuacions sostenibles; consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; i incrementar la competitivitat de les empreses, tot afavorint la creació d’ocupació.

Llegir més

QUI POT IMPULSAR LA CREACIÓ D’UNA APEU?

La iniciativa per la constitució de l’APEU és privada, a partir dels propis agents econòmics afectats, d’una part d’ells que coincideixen en la definició de determinades necessitats i una proposta comú de futur, i es concreta en una primera actuació de difusió i recerca d’implicacions per la participació del major volum possible de negocis i comerços de la zona a delimitar (titulars del dret de possessió del 25% de la totalitat dels locals, que representin el 25% de la superfície construïda ponderada, o qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys).

QUIN ROL DESENVOLUPEN ELS AJUNTAMENTS EN LES APEU?

És important que l’administració pública, l’ajuntament (que també podria impulsar el projecte), participi des del primer moment d’aquesta iniciativa, i l’acompanyi activament, amb una representació en el grup promotor, ja que aportarà legitimitat a la iniciativa, al temps que afavoreix l’exercici de les seves funcions en les fases inicials, com la organització de les votacions (assumint una part del seu cost). A més, l’ajuntament ha de garantir que la iniciativa s’ajusta a les polítiques i els interessos públics definits.

Llegir més

COM ES FINANCIEN LES APEU?

Les àrees de promoció econòmica urbana es financen prioritàriament amb les quotes que s’estableixin obligatòriament, que tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, i que s’han de regular mitjançant una ordenança municipal i s’han de calcular d’acord amb els paràmetres que estableixen la llei i el conveni que es formalitza amb l’Ajuntament.

Llegir més

LES APEU REQUEREIXEN UN VOLUM MÍNIM D’INVERSIÓ O UNA DELIMITACIÓ GEOGRÀFICA MÍNIMA?

No. La delimitació geogràfica de l’APEU incidirà significativament en la seva viabilitat econòmica, i en el seu funcionament operatiu. És important tenir present que, a més de garantir un finançament suficient per la dimensió del projecte que es pretengui desenvolupar, aquest ha de ser realista, és a dir, que ha de ser totalment realitzable, ja que el contrari comportarà frustració en els agents implicats, que no trobaran connexió entre l’esforç econòmic realitzat i els resultats obtinguts.

Llegir més

ÉS OBLIGATÒRIA LA PARTICIPACIÓ DELS TITULARS DE NEGOCIS I ACTIVITATS EN UNA APEU?

Per a l’aprovació del projecte es necessari un quòrum, com a mínim, del 50% de les persones titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’àmbit de l’APEU que representin, com a mínim, el 50% de la superfície construïda ponderada de la totalitat dels locals inclosos, i es considerarà aprovat si obté el vot favorable de la majoria absoluta dels vots emesos.

Llegir més

COM ES GESTIONA UNA APEU UN COP CONSTITUIDA?

Un cop aprovada l’APEU, s’ha de procedir a la seva formalització dins dels tres mesos següents a la notificació a les persones titulars de drets, i a la constitució de l’entitat gestora. Per això, s’hauran de redactar els estatuts, i procedir al registre de l’entitat. S’ha d’invitar a tots els partícips a ser membres de l’entitat, i decidir sobre el paper que desenvoluparà l’ajuntament en aquest òrgan.​

Llegir més

QUÈ SON ELS PAE?

La regulació de les APEU és aplicable també a les àrees de promoció econòmica urbana que es constitueixen i desenvolupen en polígons d’activitat econòmica, identificant les naus i parcel·les incloses amb els locals d’aquelles.

Per tant, els PAE es defineixen com una zona geogràfica d’un o diversos municipis, prèviament delimitada, integrada per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense construcció situades dins el seu àmbit i en què es preveu l’execució d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general que defineixen les APEU.

Llegir més