Què són les APEU?

QUÈ SON LES APEU?

Son un instrument de col·laboració públic-privada, amb personalitat jurídica pròpia, per al desenvolupament econòmic, comercial, turístic, industrial o tecnològic d’una determinada àrea urbana. Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) es plantegen com una adaptació dels BID (Business Improvement District) a una realitat més pròxima a les característiques de la societat i el comerç a Catalunya, des d’una perspectiva que afavoreixi l’autogestió de l’economia comercial.

Com antecedents, el primer BID el trobem en una iniciativa portada a terme a Toronto (Canadà) els anys 60, el Bloor West Village, creat per potenciar i regenerar el comerç i els centres urbans, tot i que trobem antecedents a San Francisco, als anys 20, quan els comerços del centre de la ciutat van crear el Downtown Association of San Francisco per intentar superar les dificultats derivades del terratrèmol i l’incendi de 1906.

Llegir més

PER A QUÈ SERVEIXEN LES APEU?

Com s’estableix a la Llei de les APEU de Catalunya, es constitueixen amb l’objectiu de modernitzar, innovar i promocionar determinades zones urbanes, i per a millorar la qualitat de l’entorn urbà per mitjà d’actuacions sostenibles; consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient; i incrementar la competitivitat de les empreses, tot afavorint la creació d’ocupació.

A més, tal com estan configurades, les APEU plantegen un objectiu més ampli que el simple increment de flux comercial, servir d’instrument de promoció econòmica urbana, a partir d’una visió més global que els BID.

  • Modernitzar i promocionar.
  • Millorar la qualitat de l’entorn urbà.
  • Consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient i sostenible.
  • Incrementar la competitivitat de les empreses.
  • Afavorir la creació d’ocupació.

Les APEU van més enllà del camí que ja ha recorregut el model de l’associacionisme dels eixos comercials, que han sigut de gran utilitat en l’impuls d’iniciatives per la millora del comerç local i de la seva visibilitat, però que no acaben de donar resposta a les noves necessitats i als requeriments d’una societat de consum cada vegada més complexa i competitiva.

Podem dir que els eixos comercials han quedat com instruments sense especialització, que persegueixen més objectius de dinamització comercial immediata, que una visió global, més estratègica a llarg termini, i que no compten amb elements d’implicació dels principals agents afectats (franquícies, grans cadenes…), el que es tradueix amb significatives mancances de finançament, vinculat en moltes ocasions a fons públics, cada vegada més reduïts.

Trobem iniciatives amb característiques, organitzacions i funcions molt diferents, però que s’identifiquen amb aquesta naturalesa en l’intent de superar el declivi d’una zona determinada i/o potenciar l’activitat econòmica d’una ciutat.

Llegir més

QUI POT IMPULSAR LA CREACIÓ D’UNA APEU?

La iniciativa per la constitució de l’APEU és privada, a partir dels propis agents econòmics afectats, d’una part d’ells que coincideixen en la definició de determinades necessitats i una proposta comú de futur, i es concreta en una primera actuació de difusió i recerca d’implicacions per la participació del major volum possible de negocis i comerços de la zona a delimitar (titulars del dret de possessió del 25% de la totalitat dels locals, que representin el 25% de la superfície construïda ponderada, o qualsevol associació empresarial territorial de la zona on es pretén delimitar l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de 5 anys).

QUIN ROL DESENVOLUPEN ELS AJUNTAMENTS EN LES APEU?

És important que l’administració pública, l’ajuntament (que també podria impulsar el projecte), participi des del primer moment d’aquesta iniciativa, i l’acompanyi activament, amb una representació en el grup promotor, ja que aportarà legitimitat a la iniciativa, al temps que afavoreix l’exercici de les seves funcions en les fases inicials, com la organització de les votacions (assumint una part del seu cost). A més, l’ajuntament ha de garantir que la iniciativa s’ajusta a les polítiques i els interessos públics definits.

Adopta així una figura dual, per un costat supervisa i fiscalitza, i per un altre part no se’n pot mantenir al marge, ha d’implicar-se en el projecte i servir de suport, o fins i tot de motor, quan sigui necessari.

L’ajuntament té un paper fonamental també en relació a les quotes, doncs és l’encarregat de recaptar-la, a través del rebut de l’IBI preferentment, i garantir que els fons arriben a l’APEU, assumint el propi ajuntament una part o tot el cost de la gestió, que constituirà, en el seu cas, una aportació del propi ajuntament al pressupost de l’APEU.

És important assenyalar que les funcions determinades en els plans d’actuació de les àrees de promoció econòmica urbana no poden substituir o disminuir en cap cas les competències i els serveis municipals que presta l’ajuntament.

Llegir més

COM ES FINANCIEN LES APEU?

Les àrees de promoció econòmica urbana es financen prioritàriament amb les quotes que s’estableixin obligatòriament, que tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, i que s’han de regular mitjançant una ordenança municipal i s’han de calcular d’acord amb els paràmetres que estableixen la llei i el conveni que es formalitza amb l’Ajuntament.

S’ha de dissenyar el pla estratègic de l’entitat i del pla d’actuació per cada exercici anual, definint, si és el cas, els diferents grups de treball específics per a cada una de les activitats a desenvolupar. Pels primers exercicis, es recomana començar pels projectes que hagin estat considerats prioritaris pels membres de l’APEU. S’han d’identificar les necessitats de serveis de l’entitat, i contractar els proveïdors, conforme a les normes internes que es determinin en funció de la naturalesa jurídica de cada entitat.

Les quotes han de ser aprovades per l’entitat gestora de les APEU, qui ha de comunicar-les de forma individual, així com les circumstàncies de cobrament, periodificació, sistema de bonificacions i exempcions, si és el cas, el model de recaptació mitjançant el rebut de l’IBI, i els possibles recursos jurídics d’impugnació, si es considera.

Es podrà determinar, en quant a la forma de pagament, un pagament únic pel total aprovat per tota la durada inicial de l’APEU, o fraccionar l’import anual per períodes mensuals, trimestrals, semestrals o anuals, per facilitar la seva assumpció per part dels agents implicats.

Les quotes han de cobrir la totalitat de la despesa pressupostada en el conveni subscrit amb l’ajuntament, i també la quantitat destinada a la reserva que preveu la Llei.

L’APEU també es podrà finançar amb aportacions en espècie, crèdits, donacions, patrocinis, ingressos obtinguts per les vendes de béns i serveis, així com rendes i productes del seu patrimoni i subvencions i ajuts públics de les administracions, i amb les figures tributàries que la legislació reguladora de les hisendes locals estableixi a aquests efectes.

Llegir més

LES APEU REQUEREIXEN UN VOLUM MÍNIM D’INVERSIÓ O UNA DELIMITACIÓ GEOGRÀFICA MÍNIMA?

No. La delimitació geogràfica de l’APEU incidirà significativament en la seva viabilitat econòmica, i en el seu funcionament operatiu. És important tenir present que, a més de garantir un finançament suficient per la dimensió del projecte que es pretengui desenvolupar, aquest ha de ser realista, és a dir, que ha de ser totalment realitzable, ja que el contrari comportarà frustració en els agents implicats, que no trobaran connexió entre l’esforç econòmic realitzat i els resultats obtinguts.

Pot resultar més interessant iniciar un procés de delimitació més limitat geogràficament, més petit, i després ampliar si és viable i es considera adient, que establir un àrea excessivament gran, prioritzant el component econòmic, amb pèrdua de la eficàcia del projecte, i posant en risc la seva continuïtat.

Llegir més

ÉS OBLIGATÒRIA LA PARTICIPACIÓ DELS TITULARS DE NEGOCIS I ACTIVITATS EN UNA APEU?

Per a l’aprovació del projecte es necessari un quòrum, com a mínim, del 50% de les persones titulars del dret de possessió dels locals inclosos a l’àmbit de l’APEU que representin, com a mínim, el 50% de la superfície construïda ponderada de la totalitat dels locals inclosos, i es considerarà aprovat si obté el vot favorable de la majoria absoluta dels vots emesos.

Un cop aprovada l’APEU, l’ajuntament té 7 dies per publicar els resultats (web i tauler d’anuncis), i 1 mes per sotmetre’l al Ple i notificar individualment a totes les persones titulars de drets, ja que l’acord les vincula a totes, que en queden subjectes a partir de l’aprovació definitiva.

Llegir més

COM ES GESTIONA UNA APEU UN COP CONSTITUIDA?

Un cop aprovada l’APEU, s’ha de procedir a la seva formalització dins dels tres mesos següents a la notificació a les persones titulars de drets, i a la constitució de l’entitat gestora. Per això, s’hauran de redactar els estatuts, i procedir al registre de l’entitat. S’ha d’invitar a tots els partícips a ser membres de l’entitat, i decidir sobre el paper que desenvoluparà l’ajuntament en aquest òrgan.​

Pel que fa a la participació en l’entitat gestora, conforme a la llei, la seva adhesió té caràcter voluntari per a les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada que no han votat afirmativament en el procediment de constitució de l’àrea de promoció econòmica urbana. Durant la vigència del conveni entre l’entitat i l’ajuntament, les persones titulars poden exercir llur dret d’adhesió.

Entre les primeres actuacions de l’entitat gestora es troba la convocatòria de la primera junta general de l’APEU (constituent), determinant un lloc i una data de celebració, fixant l’ordre del dia (amb la documentació necessària), i realitzant la convocatòria, entre els que es trobarà la informació sobre el resultat de la votació a tots els votants i les primeres actuacions que s’ha previst realitzar. És convenient mantenir actualitzades les bases de dades de titulars de drets de l’APEU, i configurar instruments de comunicació periòdica (electrònics), com butlletins, newsletters, i garantir l’actualització i el manteniment adequat de la pàgina web de l’entitat. ​

L’entitat gestora ha de configurar, pel seu funcionament, una estructura democràtica, adequada i dimensionada conforme a les circumstàncies pròpies de cada APEU, configurada per un equip de professionals que assumeixen les diverses funcions que s’assignen, tals com la direcció d’operacions, la comunicació i l’organització d’esdeveniments, però també les obligacions financeres, tributàries i administratives en funció de la seva naturalesa jurídica, i les pròpies de la gestió interna de l’entitat. ​

Aquesta estructura ha de comptar, com a mínim, amb una Assemblea general, una Presidència, una Secretaria i una Gerència. Podrà comptar també amb una Junta directiva, una vicepresidència i una tresoreria. Totes elles amb les funcions que la Llei estableix per a cada un d’ells.​

L’entitat gestora ha de dissenyar el pla estratègic de l’entitat i del pla d’actuació per cada exercici anual, definint, si és el cas, els diferents grups de treball específics per a cada una de les activitats a desenvolupar, identificant les necessitats de serveis de l’entitat, i contractant els proveïdors, conforme a les normes internes que es determinin en funció de la naturalesa jurídica de cada entitat.​

Llegir més

QUÈ SON ELS PAE?

La regulació de les APEU és aplicable també a les àrees de promoció econòmica urbana que es constitueixen i desenvolupen en polígons d’activitat econòmica, identificant les naus i parcel·les incloses amb els locals d’aquelles.

Per tant, els PAE es defineixen com una zona geogràfica d’un o diversos municipis, prèviament delimitada, integrada per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense construcció situades dins el seu àmbit i en què es preveu l’execució d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general que defineixen les APEU.

La iniciativa per a delimitar i constituir l’àrea de promoció econòmica urbana en el polígon d’activitat econòmica correspon, indistintament, a les persones que acreditin que són titulars d’un mínim del 25% dels drets de possessió de naus, parcel·les i parcel·les de servei en l’àmbit territorial objecte de l’àrea, o a qualsevol associació empresarial territorial de l’àmbit de l’àrea que hagi desenvolupat la seva activitat a la zona durant un període mínim ininterromput de cinc anys, o a l’ajuntament del municipi en què es vol delimitar l’àrea si compta, com a mínim, amb l’informe favorable d’una de les organitzacions empresarials territorials representatives de la zona afectada.

I per l’aprovació del projecte és necessària la participació del 50%, com a mínim, dels titulars del dret de possessió de les naus, parcel·les i parcel·les de servei, inclosos en l’àmbit de àrea, que representin el 50%, com a mínim, de la superfície construïda ponderada de la totalitat de les naus, parcel·les i parcel·les de servei tal com es comptabilitza en l’article 34. El projecte es considera aprovat si obté el vot favorable de la majoria dels vots emesos que representin, alhora, la majoria de la superfície construïda ponderada que hagi exercit el dret de vot.

Llegir més